ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ದಿನಾಂಕ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳ ಯೋಜನೆ ವರದಿ
1 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ.  ಬೆಳಗಾವಿ 14/06/2013 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ ಬಹು ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನಾ/ಮ.ಗಾ.ರಾ.ಗ್ರಾ.ಉ.ಖಾ.ಯೋ./ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ 
2 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ.  ಬೆಳಗಾವಿ 20/06/2013 ರಾಯಬಾಗ ಮತ್ತು ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ 
3 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ.  ಬೆಳಗಾವಿ 22/06/2013 ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ 
4 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ.  ಬೆಳಗಾವಿ 03/09/2013 ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕ, ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ.  ಬೆಳಗಾವಿ 11/09/2013 ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕ, ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ.  ಬೆಳಗಾವಿ 16/09/2013 ಖಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
7 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ.  ಬೆಳಗಾವಿ 20/09/2013 ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
8 ಮು .ಲೆ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ. ಬೆಳಗಾವಿ 18/01/2014 ಶಾಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
9 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ. ಬೆಳಗಾವಿ 30/01/2014 ಸಾಂಬ್ರಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
10 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ. ಬೆಳಗಾವಿ 09/06/2014 ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತುಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ,ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ. ಶಿವಪುರ ಮತ್ತು ಕಡಬಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
11 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ. ಬೆಳಗಾವಿ 04/07/2014 ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಡಸಕೊಪ್ಪದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
12 ಮು.ಕಾ.ನಿ.ಅ.,ಜಿ.ಪಂ. ಬೆಳಗಾವಿ 04/07/2014 ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಟೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ