ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಡಳಿತ ವಿವರ

 

 

 

ಶ್ರೀ    

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

 

ಶ್ರೀ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಶ್ರೀ
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು(ಆಡಳಿತ) ,  
ಶ್ರೀ ಪರಶುರಾಮ ಬಿ ದುಡಗುಂಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು  ಶ್ರೀ
 ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು