ಅನುದಾನದ ಬಿಡುಗಡೆ

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಪಟ್ಟಿ
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
2 ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5 ಕೋಳವೆ ಭಾವಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6 ಜಿ.ಪಂ., ತಾ.ಪಂ. ಹಾಗೂ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಗಳಿಗೆ 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
7 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
8 ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
9 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
10 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೈವಾನಿಲ ಯೋಜನೆಯ SC Component ರಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
11 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಕಂತಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
12 ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆ ಬರಹಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್.ಇ.ಸಿ. ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
13 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
14 ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
15 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ 2215-01-198-2-02 ಕೈಪಂಪು ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
16 ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:09-01-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
17 2013 -14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 4702 ರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತೃತೀಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:27-01-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
18 ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ ಸಬಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 5629 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಖುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಮೇಜುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:25-01-2014. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
19 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತು ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:29-01-2014. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
20 ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ದೂತರ ಪ್ರೇರಣಾ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 28-01-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
21 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿದ ಅನುದಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಘೋಷವಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
22 ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವ್ಯೆಯಕ್ತಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ. ದಿ: 17 /02 /2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
23 ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕ ಶಿಷಿ೯ಕೆ 3054(ನಿವ೯ಹಣಾ ಅನುದಾನ) ಬಿಡುಗಡೆ ಆದೇಶ ದಿ: 26-02-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
24 ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ರದ ಪಾಲಿನ 1 ನೇ ಮತ್ತು 2 ನೇ ಕಂತಿನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ರದ ಪಾಲಿನ 1 ನೇ ಮತ್ತು 2 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:22-05-2014. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
25 ಸನ್-2014-2015 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್ VII ಮತ್ತು VIII ರಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ದಿ:07-06-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
26 ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2014-2015ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 30-06-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
27 ಸನ್-2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ.ದಿನಾಂಕ:02-07-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
28 ಸನ್-2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ.ದಿನಾಂಕ:04-07-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
29 ಸನ್-2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 3 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 6 ದಿನಗಳ ಪುನ:ಶ್ಚೇತನ ತರಬೇತಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ: ದಿನಾಂಕ: 07-07-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
30 ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಮೋದಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ 3 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ .ದಿ: 11-11-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
31 ಸ್ವಚ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2014-15 ನೇ ಸಲಿಗೆ ನಿಗಿದಿಯಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 1 ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ: 14-01-2015 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
32 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ 2215-01-198-2-02 ಕೈಪಂಪು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ: 24-01-2015 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
33 ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸ ಆಯೋಜಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ. ದಿ:30-01-2015 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
34 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 4702ಕೆರೆಗಳ ಪುನರ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ ಕೆರೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ: 26-02-2015 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ