ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧೀನಿಯ 4 (1) ಎ & ಬಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಚೇರಿ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿ
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
4-(1)-A
4-(1)-B
5 (A) and 5(B)
2 ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಂ.ರಾ.ಇಂ. ವಿಭಾಗ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಚೇರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ-ಬೆಳಗಾವಿ 4 (1) ಎ-4 (1) ಬಿ
4 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ-2018-19 4 (1) ಎ-4 (1) ಬಿ 
4 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ  ಇಲಾಖೆ-2018 to 2021 4-(1)-A
4-(1)-A
4-(1)-B