ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿವರ


ಕ್ರ.ಸಂ. ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಿ..ಶಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 831 2451089 2404708
2 ಕೃಷಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 831 2407232 2407232
3 ಪಶು ಸಂಗೋಪಣೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 831 2407297 -----------
4 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 831 2407247 -----------
5 ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿಬಂಧಕರು 831 2489760 -----------
6 ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾ.ಶಿ. ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ 831 2407254 -----------
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾ.ಶಿ. ಇಲಾಖೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 8338 273759 272918
7 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 831 2407250 -----------
8 ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 831 2407238 -----------
9 ಆರೋಗ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು 831 2420320 -----------
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 831 2407241 2407242
10 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 831 2407296 -----------
11 ಭಾರತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ದತಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 831 2422436 -----------
12 ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾನಿಜ್ಯೋಧ್ಯಮ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 831 2440852 2441209
13 ಕೆ.ಆರ್..ಡಿ.ಎಲ್. ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು 831 2469327 -----------
14 ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಬೆಳಗಾವಿ 831 2407251 -----------
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಖನಿಜ 831 2428042 -----------
15 ರೇಷ್ಮೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 831 2407234 2407234
16 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 831 2407240 -----------
17 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 831 2407245 -----------
18 ಯುವ ಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಜನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 831 2470757 -----------
19 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು 831 2407235 -----------
2407236
20 ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಲಾನಯನ ಅಧಿಕಾರಿ 831 2472542 -----------
21 ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೆಳಗಾವಿ 831 2407230 2420832
22 ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಂಜನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 8338 272131 272131
23 ಜಲ ನಿರ್ಮಲ ಉಪ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 831 2407252 2407253
24 ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 831 2471191 -----------
25 ನಿರ್ಮಿತ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 831 4710093 2407253