ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂವಿವರಣೆಪಟ್ಟಿ
1ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ-1
ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ-2
2ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ 
3ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ 
4ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆ- ಸುತ್ತೋಲೆಗಳುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5ಇ-ಸ್ವತ್ತು -ಆದೇಶ/ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
6ಇ-ಸ್ವತ್ತು ತಂತ್ರಾಶದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ್ ವಿತರಿಸುವ ನಮುನೆ 9 ಮತ್ತು 11ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
7ಶಾಲೆಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
8ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ನೀಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸ ಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಕುರಿತ ಆದೇಶಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
9ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮಿಷನ್ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ.ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
10ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 3054 (ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ) ಅಡಿ ಸನ್-2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ/ದುರಸ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ: 07-12-13.ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
11ಯೋಜನೇತರ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 2054 (ನಿರ್ವಹಣಾ ಅನುದಾನ) ಅಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ/ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚನೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
12ಸನ್ -2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ- ದಿ18-12-2013ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
13ಸನ್ 2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ 13 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ: 19-12-2013 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
141.MGNREG ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಊದ್ಯೋಗ ದಿನಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು 100 ರಿಂದ 150 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕುರಿತು. ದಿನಾಂಕ 16/01/2014.
2.MGNREG ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 16/01/2014 .
3.2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ MGNREG ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:16-01-2014.
4.MGNREG  ಯೋಜನೆಯ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೇಬರ್ ಬಜೆಟ್ನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 20/01/2014. 5.MGNREG ಯೋಜನೆಯಡಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾನವ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ರಜಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:28-01-2014.
6.2012-13ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮMGNREG ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸು ದಿನಾಂಕ:28-01-2014.
ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
15ಜಲ ನಿರ್ಮಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
162010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:30:01:2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
17ಗ್ರೇಡ್-2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯಾತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ನೀಡಲು ಡಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಭೆಯ ನಡುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ.ದಿನಾಂಕ:18-1-2014ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
18ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಪಹಾರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:5-2-2014ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
19ಎಂಜಿಎನ್ಆರ್ಇಜಿಎ ಆಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
202013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
21ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
222013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
232013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
24NRDWP ಅಡಿ RTGS ಮೂಲಕ ಬಿಲ್ಲುಗಲನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ: 21-10-2013ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
25ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿ: 20 -02 -2014ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
26DSC ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ರೂ:555/- ರ ಮೊತ್ತದ ಡಿ.ಡಿ ಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ. ದಿ: 01 -02 -2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
27ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ.ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:27-05-2014ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
28ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನಿಡುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ ದಿ: 31-05 -2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
29ದಿನಾಂಕ:01-01-2013 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಿ.ಡಿ.ಓ. ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
30ದಿನಾಂಕ:01-01-2013 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾ ಅ ಪಂ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ಕ್ಲರ್ಕ್/ವಸೂಲಿಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
31ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನು ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು -ಸುತ್ತೋಲೆ-ದಿನಾಂಕ:06-06-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
32ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು.ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
33ಎನ್. ಆರ್. ಎಲ್. ಎಮ್ ಸುತ್ತುನಿಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವಗಾಂಧಿ ಚೈತನ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ.ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3413ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ: 06-06-2014.ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
35ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಖ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ ಆದೇಶ ದಿ: 25-06-2014ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
36ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ ಮತ್ತು ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಔಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.ದಿ: 30-06-2014ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
37ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗೆ ಆದೇಶ ದಿ: 09-07-2014ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
38ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟದಲ್ಲಿ " ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ" ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ: 01-08-2014ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
39ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಯಾತ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993 ಕಲಂ 186 ರ ಅಡಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಆದೇಶ: ದಿ: 18-10-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
40ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಻ನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ 21 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 9 ಅಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ.ದಿ: 31-12-2014ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
41ಸನ್ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವೇತನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ: 08/01/2015.ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
422014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ 3 ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ : 14-01-2015ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
43ಕರ ವಸೂಲಾತಿಯ ಮಾಸಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿಯಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ: 17 -01 -2015ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
44ಗ್ರೇಡ್-1 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯಾತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ವೃಂದದ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಂಚಯಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ: 13-02-2015 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
45ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಆರೋಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ ದಿ:20-02-2015 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
46ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತಿರುವ ಕ್ಲೆರ್ಕ್ಕ್ /ಬಿಲ್ ಕ್ಲೆರ್ಕ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ದ್ವಿ.ದ. ಲೇ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ. ದಿ: 21-09-2015ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
47ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತಿರುವ ಕ್ಲೆರ್ಕ್ಕ್ /ಬಿಲ್ ಕ್ಲೆರ್ಕ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ದ್ವಿ.ದ. ಲೇ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಆದೇಶ. ದಿ: 26-09-2015ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ