ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ. ಹುದ್ದೆ ಕಚೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ.ಅಂಚೆ
1 ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2407299 ------- -------
2 ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 2407202 ------- -------
3 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2407201 2429662 ceo_zp_bgm[at]nic[dot]in
           
4 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-I(ಆಡಳಿತ) 2407206 ------- dsadm[at]gmail[dot]com
5 ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-II (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 2407207 ------- dsdevbgm[at]gmail[dot]com
6 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2407208 ------- caobgm[at]gmail[dot]com
7 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. 2407209 ------- pddrdabgm[at]gmail[dot]com
8 ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು 2407210 ------- cpozpbgm[at]gmail[dot]com
9 ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕರಿ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. 2417805 ------- -------
10 ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಅಧಿಕಾರಿ 2417806 ------- -------
11 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-II (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 2417804 ------- -------
12 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-I(ಆಡಳಿತ) 2417807 ------- -------
13 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ-II 2417803 ------- -------
14 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ-I 2417802 ------- -------
15 ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕರಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವಾಯ್. 2407209 ------- -------
16 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ 2407212 ------- -------
17 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ 2407213 ------- -------
18 ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕ್ಷಕರು 2407214 ------- -------
19 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪರಿಷತ ಶಾಖೆ 2407211 ------- -------
20 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ 2407215 ------- -------
21 ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಶಾಖೆ 2417800 ------- -------