ನಮೂನೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರಣೆ ಪಟ್ಟಿ 
1 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಮಧ್ಯಾನಹದ ಬಿಸಿ ಊಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮೂನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ 
2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಯಾತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿವರದ ನಮೂನೆ (ಹೆಸ್ಕಾಂ) ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
3 ಜಲ ಸಪ್ತಾಹದ ನಮೂನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ - ಅನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಮೂನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
5 ಎಲ್ಲಾ ಹೊರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಮೂನೆ ದಿನಾಂಕ:18-1-2014 ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ