ನಡವಳಿಗಳು

 

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರಣೆ ಪಟ್ಟಿ
1 ದಿನಾಂಕ:10-06-2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ  ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ 
2 ದಿನಾಂಕ:18-6-2019 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ 
3 ದಿನಾಂಕ:18-10-2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
4 ದಿನಾಂಕ:16-10-2020 ರಂದು ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ  ನಡವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ