ಸುಸ್ವಾಗತಕುಂದು ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ-ದೂರುಗಳ ವಿಲೆವಾರಿ ಮಾಹಿತಿ-2019

ಒಟ್ಟು ದೂರುಗಳು

(ಜನೇವರಿ- 2020)

     ಬಾಕಿ ದೂರುಗಳು
  (ಜನೇವರಿ- 2020
)

ವಿಲೇ ಆದ ದೂರುಗಳು
(ಜನೇವರಿ- 2020
)

ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇರುವ ದೂರುಗಳು

11

8

4

15


ದಿನಾಂಕ:01-01-2024 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೇಡ್ -2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

ದಿನಾಂಕ:01-01-2024 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

ದಿನಾಂಕ:31-12-2022 ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರವಸೂಲಿಗಾರರ (ಬಿಲ್‌ಕ್ಲರ್ಕ) ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು

ದಿನಾಂಕ:31-12-2022ಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಲರ್ಕ/ ಕ್ಲರ್ಕ ಕಂ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ರ್ಟೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ objection call ಕುರಿತು

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಅಭೀವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 21/02/2024 ರ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ - ಮನರೆಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸಿವಿಲ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ 624 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ದಿ: 19/02/2024 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೈಟೆಕ್‌ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ ಹಬ್ಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸಿವಿಲ್) – ಮನರೆಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ)

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಯೋಜನೆ – ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದಾನರಿಗೆ ಮತ್ತು ULB ಗೆ ಪಿಎಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಾಲತಾಣ (website) ದಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವಿಧಾನ - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

Bullet points on: Registration of eligible professional artisans on - (through nearest CSCs)
Onboarding of GP Pradhans/Presidents and verification of beneficiaries (first level)
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 29/09/2023 ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣ ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಸಿವಿಲ್) - ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

2023 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ – ಭಾಗದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕೃಷಿ),ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ರೇಷ್ಮೆ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಅರಣ್ಯ) – (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ)13-02-2023

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ - ಬ್ಲಾಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೃಷಿಯೇತರ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ - ಕೌಶಲ್ಯ – (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ)

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ - ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕೃಷಿ),ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ರೇಷ್ಮೆ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಅರಣ್ಯ) – (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ)

ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ, ಬ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ - ಕೃಷಿ ಜೀವನೋಪಾಯ, ಬ್ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ - ಕೃಷಿಯೇತರ ಜೀವನೋಪಾಯ , ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ - ಕೌಶಲ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಬೇರಫೂಟ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್‌ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಬೇರಫೂಟ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್‌ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಗ್ರೇಡ-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಪದೋನ್ನತಿಗಾಗಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪಟ್ಟಿ - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಪದೋನ್ನತಿಗಾಗಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪಟ್ಟಿ - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ. - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಬೇರಫೂಟ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್‌ [ಅಥಣಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗೋಕಾಕ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಕಾಗವಾಡ, ಖಾನಾಪುರ ಮೂಡಲಗಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತ್ತು ರಾಯಬಾಗ] ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕೃಷಿ),ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ರೇಷ್ಮೆ), ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ), ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಅರಣ್ಯ) – ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಗ್ರೇಡ್ 2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಭವನೀಯ ಪಟ್ಟಿ - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಸಂಭವನೀಯ ಪಟ್ಟಿ - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ - ಡಿ ವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳು -ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ- ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ವರ್ಗಾವಣೆ ಸುತ್ತೋಲೆ - ಡಿ ವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳು - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ - ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಡಿ ವೃಂದ ಹುದ್ದೆಗಳು - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ – ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಅಡುಗೆಯವರು ಡಿ ವೃಂದ (ಖಾಲಿ) ಹುದ್ದೆಗಳು - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ – ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ಡಿ ವೃಂದ (ಖಾಲಿ) ಹುದ್ದೆಗಳು - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ – ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಕಾವಲುಗಾರರು ಡಿ ವೃಂದ (ಖಾಲಿ) ಹುದ್ದೆಗಳು - ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ – ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿರುವ ೧ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಾಲೋಚಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳು – ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿರುವ ೧ ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಾಲೋಚಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ -ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆಗಳು – ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ -ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳು,ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ

ಬೇರಫೂಟ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್‌ ತಾತ್ಕಾಲಿಕಹುದ್ದೆಗಳು - ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬೇರಫೂಟ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್‌ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಬೇರಫೂಟ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್‌ [ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ರಾಯಬಾಗ] ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ತಾಲುಕಾ ಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ - ಸೂಚನೆ

ತಾಲುಕಾ ಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರು, ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ MIS ಸಂಯೋಜಕರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಅರಣ್ಯ) ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ಕೃಷಿ) – ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಮಹಾತ್ಮ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಇಸಿ ಸಂಯೋಜಕರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಡಿಟಿಸಿ) ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿಎಲ್‌ಎಸ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಎಂಜಿನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಓತ್ತಿ
https://serviceonline.gov.in/karnataka/directApply.do?serviceId=1151
.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿ.ಪಿ.ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಕ್ಲರ್ಕ್/ವಸೂಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್-2 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿ.ಪಿ.ಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಕ್ಲರ್ಕ್/ವಸೂಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಇವರಿಗೆ ದ್ವಿ.ದ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ  ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.

ಆರ್‌ಎನ್‌ಟಿಸಿಪಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ  ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಯೋಜನೆ