ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ / ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ-ಬೆಳಗಾವಿಜಿಲ್ಲೆ

_____________________________________________________________________________

Dr. || B. R. Ambedkar Development Corporation / Karnataka Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation-Belagavi district

 

1. ನಿಗಮಗಳ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ

1. Brief Information of various of projects under Corporations

 

2.ಡಾ|| ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ-ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ (2013-14)

2.Dr. || B. R. Ambedkar Development Corporation Beneficiary list (2013-14)

 

3.ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ನಿಗಮ-ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ (2013-14)

3.Karnataka Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation-Beneficiary List (2013-14)