ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.
Eligible and rejected candidates list those who applied for post in Agriculture department under “Atham” Scheme on contract basis.

 

ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

Sl No

ಹುದ್ದೆ

Post

ಅರ್ಹರ ಪಟ್ಟಿ

Eligilble List

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿ

Rejected List

1

ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

Assistant technical manager

 

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

Click Here

 

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

Click Here

2

ತಲ್ಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

Block technical manager

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

Click Here

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

Click Here

3

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್

Computer Programmer

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

Click Here

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

Click Here