2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ
Action Plan for the year 2014-15

 

ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

Sl No

ಸಂಕಲನ

Particular

1

3054-CMGSY-Belgaum Division 3054-CMGSY-ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

3054-CMGSY-Chikkodi Division 3054-CMGSY-ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ

 2 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ (2ನೇ ಕಂತು) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
13th Finance general Basic grant Action Plan for the year 2013-14 -PRED-Belgaum Division


13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ (2ನೇ ಕಂತು) ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ
13th Finance general Basic grant Action Plan for the year 2013-14 -PRED-Chikkodi Division
3 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನದಡಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
13th Finance general maintenance grant(ZP) Action Plan for the year 2013-14 -PRED-Belgaum Division


13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನನ್ವಯ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅನುದಾನದಡಿ (ಜಿ.ಪಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ವಿಭಾಗ
13th Finance general maintenance grant(ZP) Action Plan for the year 2013-14 -PRED-Chikkodi Division